Ilievski  and Partners O nama Pravne oblasti Tim Klijenti Kontakt Korisni linkovi
Advokatska kancelarija

Oblasti delovanja

     Pravne oblasti su podeljene po kategorijama kako bi naši klijenti lakše pronašli svoj problem i kako bi im bio dodoljen najbolji strucnjak iz te oblasti.

Cenovnik možete preuzeti ovde


Krivicno pravo

 • Odbrana okrivljenih I zastupanje oštecenih pred osnovnim sudom, višim sudom i posebnim odeljenjem višeg suda
 • Priprema I podnošenje krivicnih prijava, privatnih tužbi I optužnih akata oštecenih kao tužilaca


Pravo nekretnina

 • Posredovanje izmedju prodavca I kupca
 • Izrada ugovora o kupoprodaji
 • Uknjižba nepokretnosti u nadležne register
 • Legalizacija objekata
 • Konverzija zemljišta
 • Priprema I prikupljanje dokumentacije za stambene kredita I posredovanje kod banaka
 • Pracenje klijenta kroz ceo proces odobrenja stambenih kredita


Gradjansko pravo

 • Zastupanje u sporovima pred Privrednim sudovima
 • Zastupanje u sporovima pred Osnovnim sudovima iz oblasti gradjanskog prava (naknada štete, neosnovano bogacenje, iseljenje), porodicnog prava (razvod braka, smeštaj dece, utvrdivanje ocinstva, zakonsko izdržavanje) I vanparnicnim postupcima (ugovori o doživotnom izdržavanju, ostavniski porstupci, priprema testamenta…)
 • Zastupanje u postupcima pred domacim I stranim arbitraznim sudovima
 • Zastupanje pred Prekršajnim sudovima I Upravnim sudovima


Bankarstvo i finansije

 • Prikupljanje kreditne dokumentacije za klijenta i posredovanje izmedju klijenta i banke u postupku odobravanja kredita stanovništvu i privredi
 • Izrada pravnih mišljenja o adekvatnosti nekretnina ponudjenih kao sredstvo obezbedjenja
 • Saveti o usaglašavanju sa zakonskom regulativom
 • Podnošenje obaveznih dokumenata nadležnim telima
 • Finansijske i investicione usluge, pitanja nadzora i usaglašenosti propisa, obaveze prijavljivanja pocetka obavljanja delatnosti, pranje novca, insajderska trgovina, tržišno ponašanje, istražni postupci, disciplinarni postupci i odgovarajuca proceduralna pitanja
 • Saveti u vezi sa transakcijama rizicnog kapitala i privatnih fondova, ugovori akcionara i ugovori o istupanju


Korporativno pravo

 • Opšti saveti u vezi sa korporativnim pravom
 • Osnivanje svih pravnih formi privatnih/javnih društava, društava sa ogranicenom ili neogranicenom odgovornošcu kao i osnivanje predstavništava stranih kompanija
 • Konsultacije, pregovori i izrada osnivackih akata, statuta, ugovora clanova društva, pravilnika o internim procedurama i drugih internih korporativnih dokumenata
 • Saveti u vezi sa korporativnim upravljanjem
 • Zajednicka ulaganja, restrukturiranja, spajanja i pripajanja, razdvajanja preduzeca, osamostaljivanje pojedinih delova preduzeca (spin-off aranžmani),
 • Priprema i saveti u vezi sa skupštinama akcionara, sastancima upravnih i nadzornih odbora kao i ucešce u njima
 • Saveti u vezi sa svim obaveznim procedurama podnošenja dokumenata i izvršenje takvih procedura
 • Registracije i podnošenje dokumenata u APR, Centralnom registru, depou i kliringu HoV, Komisiji za HoV Republike Srbije i drugim regulatornim telima


Radno pravo

 • Prava i odgovornosti pojedinca iz radnog odnosa
 • Radni odnosi stranaca
 • Priprema ugovora o radu i prestanku radnog odnosa
 • Zastupanje klijenata u postupku zaštite od mobinga
 • Pregovori sa poslodavcem/zaposlenim o prestanku radnog odnosa i naknadi štete
 • Radni sporovi

©2012 Ilievski and Partners